ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC
www.abev.net
Consulta catàlegs  Sistema de consulta i accés als fons arxivístics.

La descripció s’ha fet seguint les pautes establertes per la norma ISAD(G) que s'aplica en tots els nivells descrits: fons, subfons, sèrie, subsèrie i unitat documental.

El resultat de les cerques està condicionat al nivell en què s’hagi descrit cada fons dins de la base de dades en tant que no tots els fons i sèries estan descrits a nivell d’unitat documental.


Consulta jeràrquica
Permet navegar pel quadre de fons i el quadre de classificació per tal de conèixer les sèries documentals custodiades a l'arxiu, i les seves interrelacions. En alguns dels fons o tipus de fons (especialment fons parroquials i fons notarials), la complexitat del quadre de classificació pot fer que el sistema tardi alguns instants a desplegar-lo. Els diferents nivells es depleguen situant-hi el cursor al damunt. Clicant en qualsevol dels nivells s'accedeix a la descripció de la unitat corresponent i es pot accedir al sistema de consulta per paraules.

Consulta per paraules
Permet fer consultes selectives tant en el quadre de classificació com en les unitats documentals. Permet buscar per una paraula o una combinació de paraules per tal de recuperar els documents que informin d'un tema concret, i limitar la cerca en funció de la cronologia, l'idioma o el tipus de document.

Consulta al Catàleg de Visites Pastorals
Permet fer consultes per paraula clau i per descriptors geogràfics.

Accés a la versió PDF del Catàleg d’Arxius Parroquials
Versió PDF del catàleg en paper disponible a la sala de consulta (versió setembre 2021).


Més informació sobre el sistema de cerca


© RGM 2004. Pàgina actualitzada